Naša VODILA

Vodila Gospodarsko aktivne stranke so sledeča:

Ideologija

Gospodarsko Aktivna Stranka se zavzema za vzpostavitev pogojev za razvoj in uspešno delovanje gospodarstva kot osnovnega generatorja razvoja družbe in blagostanja ter kakovostnega življenja vseh generacij državljanov, ne glede na ideološka, politična, verska in druga prepričanja. Cilj zakonodajnih sprememb, za katere si bo stranka prizadevala, je doseganje pozitivnega gospodarskega rezultata družbe kot celote in zagotavljanje enakih možnosti vsem državljanom za participiranje pri gospodarskih dosežkih. Stranka bo namenjala posebno pozornost optimizaciji porabe davkoplačevalskega denarja ter učinkovitemu delovanju celotnega sektorja državnih in javnih služb v dobrobit vseh državljanov RS. Posebno pozornost bo namenjala tudi ustvarjanju optimalnih pogojev za bivanje in delo mlajše generacije ter demarginalizacijo starejših generacij. Skladno s temeljnimi opredelitvami stranka GAS ne identificira političnih nasprotnikov, temveč je usmerjena v sodelovanje z vsemi in z vsakomur, ki na političnem področju delujejo v smeri podpore učinkovitemu gospodarstvu in socialno pravični družbi.

Temeljne vrednote

- Pravična in delujoča pravna država za vse državljane
- Blagostanje in enake možnosti za vse državljane
- Stabilno gospodarsko okolje, spoštovanje zasebne lastnine in svobodna podjetniška pobuda
- Domoljubje, spoštovanje vrednot, kulture in okolja

Moto

»Delujemo za povečanje standarda državljanov v zdravem okolju, pod znanimi pogoji.«
Skrbimo za spoštovanje načela pravice do dela ter vzpostavitev ranovesja kapitala, sociale in državne uprave.

Vizija

Verjamemo, da bo GAS v prihodnje ugledna in v okolju prepoznana ter priznana kot najboljša stranka. Svojim članom bo nudila možnosti in priložnosti za fleksibilen razvoj zamisli in osebnostne rasti. Upoštevala bo moralne in etične vrednote tako v delovanju, kakor tudi v sprejemanju usmeritev.

Poslanstvo

GAS promovira zdrave zamisli, moralo in etiko. Te vrednote pa predstavljajo tudi pričakovanja državljanov. Z lastnimi dejanji in zgledom posameznika ter dejanji celotne stranke bomo zagotavljali zadovoljstvo državljanov in prispevali k izboljšanju gospodarstva in okolja.