Programska izhodišča 1. GOSPODARSTVO
 • Zmanjšanje administrativnih ovir na vseh področjih delovanja gospodarstva
 • Umik države iz upravljavskih funkcij družb, kjer je to možno.
 • Iskanje kompromisnih zakonskih rešitev za zagotavljanje interesov slovenskih gospodarskih družb enakovrednih evropski zakonodaji oz. preprečevanje sprejemanja slovenske zakonodaje, ki predpisuje ostrejše pogoje kot so v evropskih direktivah
 • Odprava koncesijskih omejitev in omogočanje konkurence v panogah, ki so trenutno pod popolno kontrolo države (npr. pogrebništvo, notarstvo,itd.)
 • Pavšalna obdavčitev malega gospodarstva
 • Izboljšanje plačilne discipline, hitrejši in učinkovitejši izvršilni postopki
 • Notranja razdolžitev razrešitev medsebojnih dolžniško-upniških razmerij v gospodarstvu z asistenco države – dolžnik neposredno plačuje državi davek za neplačano blago ali storitev
 • Odpravljanje ali ostro omejevanje inštituta prisilne poravnave zgolj na podjetja v javni lasti ter pospeševanje postopkov stečajev
 • Vzpodbujanje razvojne dejavnosti in inovativnost ter hitrega prenosa novih tehnologij v proizvodnjo in storitve
 • Prenos financiranja večjih projektov iz ravni države na zasebni sektor v obliki koncesij in javno- zasebnih partnerstev
 • Revitalizacija tradicionalnih obrtniških panog in izkoriščanje potenciala surovin in tradicije
 • Podpora gospodarskim panogam, ki temeljijo na domačem znanju, delovni sili in surovinah
 • Integracija kmetijstva, turizma, gostinstva in kulture za oblikovanje celovite »slovenske ponudbe«
 • Zmanjšanje subvencij in nepovratnih sredstev z uvedbo nizko obrestovanih povratnih sredstev in davčnih olajšav za investicije
 • Izboljšanje črpanja razpoložljivih sredstev iz EU
 • Spodbujanje ustanavljanja panožnih finančnih ustanov, hranilnic, zadrug
 • Krepiti odnos do dela kot vrednote (razmejitev pravic iz dela in pravic iz delovnega razmerja)
 • Boj proti delu na črno, z vzpostavitvijo registra kršiteljev in retroaktivnega vpisa v sistem pavšalne obdavčitve
 • Vsako neplačilo socialnih prispevkov za delavca je v primeru solventnosti delodajalca treba obravnavati kot kaznivo dejanje
 • Zagotavljanje prožnosti trga dela z ustanovitvijo odpravninskih skladov in poenostavitvijo postopkov odpovedi delovnega razmerja ob zagotavljanju socialne varnosti za delavca
 • Uzakonitev normativov meril in standardov za dela v gradbeništvu zaradi zagotavljanja realnih cen javnih gradbenih projektov
 • Uvajanje kriterija ekonomske cene v postopkih izbire izvajalcev javnih naročil
 • Razreševanje problema Sklada obrtnikov in podjetnikov, s preoblikovanjem v vzajemno zavarovalnico
 • Spodbujanje zadružništva

 1. SOCIALA
 • Dosledno zavzemanje za socialno pravično državo
 • Vzpostavitev enakopravnega partnerskega odnosa med socialnimi partnerji (delodajalci-sindikati) z nevtralno vlogo države in vzpodbujanje konstruktivnega socialnega dialoga
 • Plačilne liste zaposlenih morajo vsebovati dokazilo o plačanih prispevkih. Na plačilni listi zaposlenega  naj bodo razvidni tudi vsi plačani prispevki delavca in delodajalca (bruto-bruto)
 • Onemogočanje zlorabe sistema socialnih transferjev
 • Zagotavljanje zdravstvene in socialne varnosti za vse državljane
 • Priprava programov za pomoč in podporo socialno šibkim družbenim skupinam (starostniki, invalidi, ruralno prebivalstvo)
 • Zagotavljanje enake dostopnosti zdravstvenega varstva vsem zavarovancem (teritorialna pokritost, transport in logistika)
 • Povečevanje zaposlenosti in deleža aktivnega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju (tudi za družbeno koristne aktivnosti)
 • Možnost opravljanja gospodarske dejavnosti tudi po upokojitvi z vsemi pokojninskimi pravicami, ob predpostavki plačevanja vseh davkov in prispevkov iz naslova dejavnosti
 • Reforma pokojninskega sistema s ciljem dolgoročne vzdržnosti in pravičnosti z izločitvijo privilegiranih pokojnin, ki se lahko izplačujejo le iz posebnih skladov
 • Omogočanje gospodarske dejavnosti vsem za delo sposobnim državljanom
 • Preoblikovanje Sklada obrtnikov in podjetnikov v vzajemno zavarovalnico

 1. DAVKI
 • Zmanjševanje notranje in zunanje zadolženosti države
 • Splošno nižanje davkov in prispevkov (vrnitev DDV na višino iz pred kriznega obdobja) ob zagotavljanju tekoče likvidnosti državnega proračuna, pregleden in enostaven davčni sistem ter enakomerna obremenitev vseh gospodarskih subjektov, z dolgoročnim ciljem zmanjševanja sive in črne ekonomije
 • Znižanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb
 • Vzpostavitev stabilnega in predvidljivega davčnega okolja z onemogočanjem spreminjanja višine javnih dajatev z uredbami
 • Omejitev najvišje višine trošarin (goriva,…) na višino trošarin v mejnih državah
 • Uvedba pavšalne obdavčitve za čim večji del malega gospodarstva
 • Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala in novo nastala podjetja
 • Uvedba davčnih olajšav po principu »vsak račun šteje« za panoge, ki so pripoznane kot strateško razvojne
 • Uzakonitev kreditne sposobnosti na temelju davčne obremenitve (le toliko kredita kot je prijavljene lastnine in prometa)
 • Prerazporeditev dohodninskih stopenj v smislu razbremenitve socialno ogroženih in srednjega sloja, ki je največji potrošnik in generator BDP

 

 1. ZAKONODAJA
 • Spoštovanje in dosledno izvajanje ustave in obstoječih zakonov ter demokratično spreminjanje  zakonov
 • Zagotavljanje dejanske enakosti pred državnimi organi za vse državljane, odprava privilegijev in klientelizma
 • Odprava vseh oblik, tudi pozitivne diskriminacije (črne gradnje, zloraba bolniških, šušmarstvo,…)
 • Izboljšanje organizacije in učinkovitost sodne veje oblasti s spremembo zakonodaje na področju sodstva – omejitev trajnega mandata in normiranje dela sodnikov
 • Možnost takojšnega odpoklica vseh nosilcev javnih funkcij, ki zlorabijo položaj
 • Nosilci javnih funkcij, ki razpolagajo z javnimi sredstvi ali imajo institucionalen vpliv na razpolaganje z javnimi sredstvi, morajo biti izpostavljeni posebni obliki pravne in materialne odgovornosti – poseben zakon
 • Vzpostavitev ustavnosti pri delovanju državnega zbora in pravosodnega sistema - spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča RS
 • Vzpostavitev sistema osebne odgovornosti v javnem sektorju
 • Sprememba zakonodaje, ki omogoča legalno odtujevanje premoženja gospodarskim družbam in podjetnikom, predvsem na področju prisilnih poravnav in stečajev
 • Sistemska ureditev pravic malih upnikov
 • Sprememba zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Pravna ureditev statusa operativnega prostovoljnega gasilca -umeščanje v sistem financiranja obrambe in zaščite
 • Ureditev statusa poklicnih vojakov in častnikov – napredovanja, zaposlitev v sistemu obrambe in varnosti po izteku aktivne vojaške službe
 • Izboljšanje pravnega položaja športnikov in kulturnih delavcev
 • Uvedba možnosti financiranja kulture in športa neposredno iz prispevkov gospodarskih družb – davčno priznani odhodki
 • Reševanje problema zavarovanja in regresnih zahtevkov ZZZS in ZPIZ
 • Sprememba zakonodaje na področju javnega naročanja – izboljšanje položaja podizvajalcev
 • Sprememba zakonodaje na področju trga dela – izenačitev z uspešnimi državami EU
 • Sprememba zakonodaje na področju plačilnega prometa – prenos davčne obveznosti iz upnika na dolžnika
 • Sprememba zakonodaje na področju izobraževanja – uvedba vajeniškega sistema in zasebnega šolstva na področju obrti in podjetništva
 • Sprememba zakonodaje na področju dedovanja in socialno varstvene zakonodaje – ukinitev poplačila socialnih transferjev iz dediščine
 • Uvedba sistema obdavčenja nepremičnin v sorazmerju z donosnostjo in namensko rabo
 • Uzakonitev kreditne sposobnosti na temelju davčne obremenitve vrednosti prijavljene lastnine in prometa

 1. JAVNA UPRAVA
 • Decentralizacija javne uprave
 • Spodbujanje razvoja gospodarskih panog v regijah glede na njihove naravne in demografske danosti
 • Optimizacija delovanja javnega sektorja za boljšo podporo gospodarstvu z deregulacijo na področjih, ki niso državotvorna, niti ne prispevajo k materialni dobrobiti družbe
 • Ukinitev paralelnih, paradržavnih organov, ki opravljajo funkcije, katere že zagotavlja trg oziroma civilna družba (razvojne agencije, javni zavodi, inštituti, komisije)
 • Regijsko povezovanje občin in prenos na regije nekaterih pristojnosti, ki jih trenutno opravljajo država in občine – vzpostavitev pokrajin
 • Optimiziranje delovanja državnih in paradržavnih organov in javne uprave
 • Uvajanje inštrumentov za tekoče prilagajanje velikosti javnega sektorja potrebam in plačilni sposobnosti gospodarstva/družbe – projektno usmerjeni outsourcing
 • Omejitev javnega sektorja glede porabe BDP
 • Vzpostavitev metodologije vrednotenja znanstvenih, kulturnih in športnih dejavnosti in delitve družbenih sredstev za vzdrževanje in razvoj institucionalne in neinstitucionalne znanosti, kulture in športa skladno z materialnimi zmožnostmi družbe

 

 1. ŠOLSTVO
 • Reorganizacija javnega šolstva v smeri izobraževanja za poklice ki jih družba in gospodarstvo dejansko potrebuje
 • Ustanovitev posebnega generalnega sklada za kadrovske štipendije, ki bo stimulirano z davčnimi olajšavami za podjetja in s.p.
 • Pospešena uvedba vajeniškega izobraževalnega sistema in sistemskega financiranja vseh deležnikov v vajeništvu
 • Vertikalna prehodnost šolskega sistema od osnovnega poklica do visoke izobrazbe

 1. ZDRAVSTVO
 • Razmejitev sistema vzporednega javnega in zasebnega zdravstva, ki časovno omejuje zaposlenim v javnem zdravstvu istočasno opravljati zasebne prakse
 • Vzpostavitev sistema nadzora in skrajšanja čakalnih vrst z enotno evidenco po vzoru Supervizorja
 • Izboljšanje upravljanja in nadziranja bolnišnic
 • Prenos obveznosti plačila bolniških odsotnosti z delodajalca na zavarovalnice od 10. dneva odsotnosti dalje, za samozaposlene pa od prvega dneva odsotnosti dalje
 • Zagotoviti skupna javna naročila v zdravstvu za standardne materiale s ciljem zmanjševanja stroškov
 • Krepitev preventive in dejavnosti promocije zdravja zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja aktivne delovne dobe s ciljem zmanjševanja vplivov dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni

 

 1. DRŽAVLJANI
 • Skrb za človekove pravice in svoboščine, enakopravnost državljanov in splošno dobrobit slovenske družbe
 • Slovenska družba je tranzicijska družba z deklariranimi pravicami in svoboščinami, ki so v praksi velikokrat ogrožene s strani zakonodajalca in izvrševalca zakonov – sodne veje oblasti
 • Zagotavljanje trajnega in doslednega nadzora civilne družbe nad državnimi organi za zagotavljanje spoštovanja deklariranih pravic in svoboščin
 • Zagotavljanje spoštovanja medgeneracijskega sporazuma
 • Krepitev nacionalne zavesti in državljanske pripadnosti
 • Vzpodbujanje uporabe in spoštovanja državnih simbolov
 • Dosledna raba slovenskega jezika v vseh javnih inštitucijah in dosledno spoštovanje dvojezičnosti

 

 1. PREHRANA
 • Spodbujanje izboljšanja demografske situacije podeželja
 • Zagotavljanje regionalne in nacionalne prehranske samozadostnosti v največji možni meri, spodbujanje ekološkega načina pridelave in predelave hrane
 • Izkoriščanje potenciala neobdelanih površin
 • Spodbujanje ekološkega kmetijstva kot dopolnilne dejavnosti in vzpostavljanje logistike od vrta do mize za ekološke pridelke
 • Skrb za ohranitev in razvoj ribištva
 • Omejevanje uporabe gensko spremenjene hrane na najmanjšo z EU zakonodajo dovoljeno mero
 • Zaščita avtohtonih semenskih bank in financiranje pridelave avtohtonih semenskih materialov

 1. ENERGETIKA
 • Zagotavljanje energetske samozadostnosti in uporabe obnovljivih virov v največji možni meri - podpora pridobivanju zelene energije
 • Izkoriščanje naravnih danosti v največji možni meri -  male hidroelektrarne, veterne elektrarne
 • Revizija študije o upravičnosti sončnih elektrarn (problematika razgradnje po končani življenjski dobi)
 • Biomasa kot energent – odstranitev birokratskih ovir za rabo ostankov
 • Centralno ogrevanje ruralnih naselij

 

 1. OKOLJE
 • Skrb za okolje in naravno in kulturno dediščino
 • Podpora ekološkemu in zgodovinskemu turizmu
 • Spodbujanje krožnega gospodarstva