Image

DAVEK NA NEPREMIČNINE ?

Pozdravljeni državljani Slovenije!

Ste se vprašali, kaj je smisel in namen davka na nepremičnine? So vam jasne posledice uvedbe davka na nepremičnine, katerega želi uveljaviti javna uprava?

To vprašanje smo si postavili tudi v stranki GAS in želeli priti do odgovora.

Najprej smo pogledali definicijo, ki pravi, da je davek finančna ali drugačna obremenitev davkoplačevalca (fizične ali pravne osebe). Določi, predpiše in pobira ga država oz. njen funkcionalni ekvivalent.

Država davek pobira kot splošno obvezno dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave.

Nov davek na nepremičnine, katerega nam pripravlja država za kritje svojih vedno večjih izdatkov spada med premoženjske davke. V to kategorijo spadajo tudi že obstoječa nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, davek na premičnine, ipd.

Naše mnenje, izoblikovano na osnovi ustroja naše družbe:
- Zakon usmerja etiko in moralo družbe, davki pa usmerjajo ekonomsko usmeritev delovanja
družbe.
- Zakonodaja in davki bi morali podpirati dobre državljane in kaznovati tiste, ki delujejo
nasprotno.
- Javno upravo smo ustanovili državljani – delovati mora v našo korist, s tem, da nas v največji
možni meri obvaruje pred grožnjami zunanjega okolja in je tudi učinkovita.

Zakon o davku na nepremičnine navaja, katere nepremičnine so vključene v obdavčitev in katere ne. Določa stopnje obdavčitve in postopke povezane s tem. Poleg tega pa se navezuje na zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kateri določa način vrednotenja teh nepremičnin. To so dejstva.

V oči pa bodejo nekateri členi, katerih vsebina zahteva podrobnejši pregled.

5. člen zakona o davku na nepremičnine pravi: »Davčna osnova je posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katero se odmerja davek.«

Ta člen določa davčno osnovo na podlagi tržne vrednosti nepremičnine?! Kaj se zgodi, če nekdo zelo dobro proda svojo nepremičnino?

To pomeni, da se bo davek spreminjal na osnovi tržne vrednosti, pa čeprav se nepremičnina ne prodaja!

Ob tem velja omeniti, da je minulo gospodarsko krizo povzročila prav napihnjena vrednost nepremičnin!

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin naj bi to nevarnost omilil. Pa je to res, saj v 7. členu, v 10. odstavku pravi: (10) Podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti, so podatki o lastnostih nepremičnin, ki se vodijo v registru nepremičnin in so razvrščeni v naslednje skupine podatkov:
- podatki o lastnostih parcele: podatki o lokaciji, površini, rabi, boniteti, zemljišču pod stavbo
in drugi podatki o parceli,
- podatki o lastnostih stavbe: podatki o lokaciji, površini, rabi, finalni obdelavi, inštalacijah,
vzdrževanju stavbe in drugi podatki o stavbi,
- podatki o lastnostih dela stavbe: podatki o lokaciji, površini, rabi, finalni obdelavi, inštalacijah, vzdrževanju stavbe in drugi podatki o delu stavbe,
- podatki o lastnostih nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti: podatki o lokaciji, velikosti, dejanski oziroma namenski rabi, letu zgraditve, vzdrževanju, inštalacijah, finalni obdelavi in proizvodnji ter drugi podatki o dejavnosti.

Ta odstavek nam govori, da so visoko ovrednotene tiste nepremičnine katerih lastniki zanje skrbijo, so vzdrževane in urejene na pogled ter energetsko varčne. In zato je lastnik nagrajen z višjo obdavčitvijo.

V 12. Členu zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin pravi:

(1) Letni indeksi cen nepremičnin se izračunajo na podlagi sprememb cen nepremičnin.

Navedeno navaja ne preprost sklep: če vzdržuješ nepremičnino si kaznovan z višjim davkom! In če je skrbna celotna soseska je še huje. Ali želi zakon usmeriti lastnike v življenje v neurejenem okolju, neprijaznem do narave?

Po našem mnenju je davek na nepremičnine nesmiseln, predvsem iz sledečih razlogov:

- Plačilo davka, ki se opredeljuje glede na prodane nepremičnine, čeprav lastnik nepremičnine
ne prodaja
- Obstaja že davek na uporabo zemljišč, kateri ni napačen
- Zemljišča po celotni državi morajo biti enako ovrednotena, ne pa po neki formuli
- Določen del lastnine (v m2) ne sme biti obdavčen

Vse našteto nam govori, da si javna uprava s tem zakonom zagotavlja več dela. Povečan obseg dela, pa posredno pomeni dodatno kadrovanje.

Davek na nepremičnine bi tako postal sam sebi namen, državljani naše lepe domovine pa bomo živeli v stalno slabših pogojih bivanja!